Τρόπος αντιμετώπισης κατοχύρωσης του δικαιώματος της χρησικτησίας απο το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σημαντική επισήμανση ότι η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ όταν επικαλεστούμε ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία!!!

https://www.b2green.gr/el/post/63804/